top of page

NIEUWE KANSEN VOOR NEDERLANDSE ALCOHOLBELEID!

De Nederlandse regering heeft de afgelopen jaren een aantal stappen gezet om de schade die alcoholgebruik bij jongeren en jongvolwassenen teweegbrengt, te beperken. De invoering van de alcoholleeftijdsgrens van 18 jaar is daarvan het beste voorbeeld. Als gevolg daarvan is er gezondheidswinst behaald bij jongeren tot en met 16 jaar.

 

Daar staat tegenover dat alcoholproblemen bij jongeren van 17 jaar, bij jongvolwassenen en bij ouderen nog volop aanwezig zijn. Voor deze groepen is nog veel gezondheidswinst te behalen. Ook de maatschappelijke impact van overmatig alcoholgebruik is nog groot, wat leidt tot onveilige situaties zoals huiselijk geweld en tot schade als gevolg van overlast en vernielingen.

 

De huidige wetenschappelijk kennis over effectieve beleidsmaatregelen bewijst dat er meer mogelijkheden zijn voor het Nederlandse alcoholbeleid. Met dit Manifest vragen de ondertekenaars in het bijzonder aan de landelijke overheid, maar ook aan gemeenten, om de adviezen van het Wereld Economisch Forum (WEF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) serieus te nemen en in beleidsdaden om te zetten. Deze twee organen adviseren hun lidstaten nadrukkelijk om bij de aanpak van de alcoholproblematiek prioriteit te geven aan de ‘Three Best Buys’; dat zijn beleidsmaatregelen die betaalbaar, uitvoerbaar en kosteneffectief zijn (1).

 

Uit een recent verschenen studie onder leiding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bleek ook dat deze drie beleidsmaatregelen inderdaad veel potentie hebben (2). Uit het onderzoek bleek bovendien dat alcoholgebruik de Nederlandse samenleving jaarlijks zo’n 2,6 miljard euro kost. Dit bedrag is een onderschatting (zie pagina 5 van het manifest).

 

De ‘Best Buys’ zijn:
  1. Verhoog de prijs van alcohol

  2. Beperk de beschikbaarheid van alcohol

  3. Verbied alcoholreclame

Idealiter worden deze drie maatregelen gezamenlijk uitgevoerd.

We pleiten ervoor deze maatregelen in Nederland krachtig in te zetten. Het effect van deze maatregelen zal nog groter zijn indien deze ondersteund worden door publieke bewustwordingscampagnes.

Ook voor een vierde effectieve maatregel wordt in dit Alcoholmanifest gepleit, namelijk het op grotere schaal toepassen van screening en vroeg-signalering van beginnende alcoholproblemen bij overmatige drinkers van alle leeftijden.

 

Samenvattend

 

Dit manifest is opgesteld om de aandacht van de overheid en de politiek te vragen voor het benutten van kansen die kunnen leiden tot aanzienlijke gezondheidswinst voor zowel de individuele burger als voor de samenleving als geheel. Een effectief alcoholbeleid voorkomt menselijk leed en bespaart tal van maatschappelijke kosten. De doelgroepen van het beleid zijn jongeren, jongvolwassenen en nadrukkelijk ook ouderen.

1 november 2016

Hier vindt u de ondertekenaars van dit Manifest.

BRONNEN:

1. Global status report on noncommunicable diseases. Geneva, World Health Organization, 2010.

2. G.A. de Wit et al Maatschappelijke kosten-baten analyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen RIVM Rapport 2016-0133. Bilthoven, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2016.

Download hier de volledige tekst van het Alcoholmanifest.

bottom of page